Introduktion INTRODUKTION Vi er med dette skitseforslag og tilhørende købstilbud
glade for at kunne give et bud på den nye PH Park, der
med sin placering danner et stærkt bindeled mellem
Hørsholm, Kokkedal og Rungsted. PH Park har med sine
bymæssige og landskabelige kvaliteter en enestående
og attraktiv beliggenhed, som kan blive en samlende
enhed for byen.

Projektteamet har lavet et samlet projektmateriale for
de tre byggegrunde og byder således på alle tre parceller.
Det har ligget os meget på sinde at udleve udviklings-
planens intentioner om at skabe variation og gode
fællesskaber i boligklyngerne og give dem hver deres
identitet, så de både kan have deres egen egenart og
indgå i et samspil omkring det flotte sølandskab.

Vi håber således at vores bud kan være med til at indfri
de drømme og ønsker kommunen har omkring etabler-
ingen af PH Park, som et nyt attraktivt boligområde med
plads til alle på tværs af generationer og med en unik ark-
itektonisk identitet, præget af variation og nytænkning.
PH PARK - BOOKLET Redigerbar 30012019 Duck Consult SAMMENHÆNG AT BO VED SØEN BOLIGKLYNGER OG FÆLLESKAB PH Park kobler sig på de lokale
stinet og aksen til Slotshaven.
PH Park spiller videre på Hørsholms
egenart og identitet ved det at bo
omkring en sø.
Boligklyngen danner rammen om
det fortættede nabofælleskab og
variation i bebyggelsen og udeom-
råder.
Strategi STRATEGI Tre hovedgreb og PH Projektet tager afsæt i udviklingsplanens visioner
omkring at ska­be en spændende naturbaseret
byudvikling, hvor boligerne na­turligt integreres i et
unikt sølandskab. Området vii således digte videre
på Hørsholms stærke identitet med de mange beby-
ggelser grupperet omkring søer og grønne natur-
områder.

De tre hovedgreb som ligger til grund for udviklings-
planen: forbindelser og sammenhænge, at bo ved
søen og boligklynger og fællesskab er grundlaget for
hvordan denne vision kan realiseres.

Med udgangspunkt i de tre hovedgreb har vi udfor-
met et projekt som skal være med til at forstærke de
gode tanker og høje ambitioner der ligger i udviklings-
planen, hvor det at bo i den grønne natur og det tætte
fællesskab er det der giver dette projekt sin helt egen
identitet og sammenhæng, både lokalt og for hele nær-
området.

PH PARK - BOOKLET Redigerbar- Strategi 30012019 Som navnet angiver spiller Poul Henningsen en stor rolle for hele værdisættet og forankringen af PH-parken i lokalområdet. Vi har derfor tænkt at ånden fra PH kan leve i beby-
ggelsen med henvisninger til hans virke som en af vores dygtigste designere og formgivere. I projektet vil der til sidst blive redegjort for, hvordan vi tænker at konkrete aftryk fra PH
vil kunne komme til udtryk i bebyggelsen og blive en spændende reference at gå på opdagelse i.
At bo ved søen AT BO VED SØEN At bo ved søen i gode fællesskaber er det
ny boligområdes unikke identitet. Søen og
parken vil blive omdrejningspunktet for
hele nærområdet som et rekreativt sted
hvor folk mødes og slapper at.

Børn fra Usserød skole vil efter skoletid køre
igennem PH Parken, for at besøge bedstefor-
ældre på Sophienlund Plejecenter og måske
stoppe op på vejen for at fiske haletudser med
net på den slyngende træbro eller stå på skøjter
med vennerne på en frostklar vinterdag.

På stierne kan man f.eks. tage en søndagstur
rundt i parken mellem de store træer og lave
buske, eller gå over til sin gode ven over i en af
de andre boligklynger. Fra Parken er der adgang
til boligklyngerne ad ramper og stier der leder
ind til de terrasserede gårdrum med forskellige
former for mødesteder der henvender sig til alle
aldre. Der vil være mødesteder hvor man kan
grille og spise sammen, eller bare sidde på en
bænk under et let løvtræ en varm sommerdag,
mens børnene leger på rutsjebanen eller klatrer
på træstubbene.
Skal man købe ind til grillarrangementet om aftenen med naboerne, er indkøbsmulighederne ikke langet væk med kun tre minutters gåtur til Dalgaard Supermarked og forretningerne
langs Kongevejen. Fra de omkringliggende veje bevæger man sig ind i bebyggelsen ad lidt bredere stier, hvor der er mulighed for at parkere sin cykel i cykelstativer, der er placeret
og udformet som små runde trægrupper under tæernes skygge. Kommer man i bil, kører men direkte i parkeringskælderen og kommer op midt i gårdrummet og naboskabet.
PH PARK - Main image 2019 Duck Consult

Bebyggelsen og Parken BEBYGGELSEN OG PARKEN bebyggelsen og parken PH Parken 2019 Duck Consult Bebyggelsen og parken indgår i dette forslag i et tæt arkitektonisk og landskabeligt samspil. Illustration af 3 Illustration af 3 boligklynger Duck Consult BYGGEFELTER Byggefelter med de tre forskellige
boligtyper i udviklingsplanen, ligger
også til grund for dette forslag.
ADGANG KANTZONER Adgangen til gårdrum fra p-kæl-
der og til Sølandskabet fastholdes
uændret.
Alle boliger har adgang til går-
drummet og boliger i stueplan har
adgang til private haver og direkte
adgang til Sølandskabet.
Illustration af de tre nye boligklynger omkring søen
Boligklygen PH Park 2019 Duck Consult BOLIGKLYNGEN Bebyggelsesstruktur Boligklyngen-slide 3 HØJDER Bebyggelsen har forskellige højder
fra 2-6 etager, der følger bebyg-
gelsestypen og skaber variation i
højden
Bebyggelsen har forskellige højder
fra 2-6 etager, der følger bebyg-
gelsestypen og skaber variation i
højden
Bebyggelsen har forskellige højder
fra 2-6 etager, der følger bebyg-
gelsestypen og skaber variation i
højden
BASEN GODE LYSFORHOLD I dette forslag fastholdes de overordnede bebyggelsesstrukturer,
som ligger til grund for dimensioneringen og udformingen af
boligklyngerne mht. klyngens afgræsning, byggefelter, adgangs-
veje, kantzoner, højder, basen og lysforhold.

Alle de nævnt bebyggelsesstrukturer danner gode rammer for
udformningen af boligerne og gårdrummene med de kvaliteter
udviklingsplanen lægger op til.

Vores fokus har været at forstærke de allerede iboende kvalite-
ter i planen. Vi har set nærmere på hvordan man kan forstærke
tanken omkring fællesskabet og den arkitektoniske skala og
karakter, livet mellem husene udspiller sig i, om det vil fremgå af
det følgende.
Slide BOLIGKLYNGEN Fællesskab,tæthed, skala, og variation Boligklyngen slide 4 image Boligklyngen skaber rammen om det mangfoldige fællesskab der åbner sig op for alle
beboergrupper med variation i boformer og bebyggelsestyper. For at understøtte det
arkitektoniske greb med at arrangere forskellige boligtypologier omkring et indre
fælles gårdrum, har vi videreudviklet konceptet ved at bearbejde bygningernes skala.

I udviklingsplanen forholder bygningerne sig meget til det stor landskabsrum omkring søen,
mens bygningernes skala i gårdrummet, godt kan tåle at blive endnu mere varieret og
forskelligartet samtidig med at den overordnede struktur fastholdes.

Ved at bryde boligblokkene op i mindre enheder, som kan skaleres i forskellige størrelser,
opnås et mere fleksibelt og varieret byggesystem. Enhederne sættes sammen til de samme tre
boligtypologier som i udviklingsplanen: rækkehuset, etagehuset og punkthuset og på samme
byggefelter og med sammen etagehøjder. Små forskydninger i grundplan skaber en mere intim
skala med nicher og varierede facadeforløb.

Fra at være en boligblok opfattes bygningerne mere som byhuse i et by-fællesskab og fremstår
samtidig både mere varieret og sammenhængende som byrum.

Tagformen udformes med ensidig taghældning, som bliver til dynamisk og varieret taglandskab
når de drejes indbyrdes og sidestilles.

Samlet kommer bebyggelsen til at fremstå varieret og spændende at bevæge sig rundt i med
forsætninger og spring i facade og tag. Basen samler hele bebyggelsen i klyngen, som et
tæppe der optager landskabets bevægelse ned mod søen med sine forskellige spændende
niveauspring, terrasser, trapper og ramper.
Slide Boligklyngen slide 5 image RÆKKEHUSET ETAGEHUSET PUNKTHUSET Rækkehuset vil tiltrække børnefamilier, der søger
et hus med en mindre have og direkte adgang
til grønne omgivelser og det gode nabofællesskab.
Rækkehusene er i tre etager og på tagene vil der i
halvdelen af rækkehusene kunne indrettes
tagterrasser med gode solforhold.
Etagehuset i fire etager er den bebyggelsestype
med flest forskellige lejlighedstørrelser og hen-
vender sig derfor til mange forskellige beboer-
grupper.
Punkthuset har det største lejligheder der bl.a.
henvender sig til seniorerne som alternative til
den store villa med have.
bolityper BOLIGTYPER Målgrupper og bebyggelsestruktur Boligklyngen slide 6 image BEBYGGELSESSTRUKTUR De tre forskellige bebyggelsestyper - rækkehuset,
etagehuset og punkthuset ligger som en samlet
klynge rundt om det fælles gårdrum - alle med
samme beliggenhed som i udviklingsplanen, men
med en større variation og underdeling i facade-
forløb, rumligheder og nicher.
Boligklygen PH Park 2019 Duck Consult Parcel 1 At bo i Vandhaven Parcel 1 At Bo i Vandhaven image Bebyggelsen i parcel 1 er kendetegnet ved at den samler sig
omkring et indre gårdrum, hvor vandet er det gennemgående
element. Basen i denne parcel er den som optager det største
niveauspring af de tre parceller. En regnvandskanal bugter sig
ned gennem det terrasserede gårdlandskab med lyden af rislen-
de vand som baggrundstæppe til det daglige liv mellem husene.
Regnvandet opsamles i lavvandede bassiner som børnene kan
plaske og soppe i.

Kigger men ned fra tagterrasserne, vil solen blinke saligt i
vandspejlet fra de åbne regnvandsbassiner og reflekteres op på
de lyse teglstensmure.

Omkring bassinerne ved legepladsen, vil der være bænke hvor
man kan sidde i skyggen af et træ på en varm sommerdag og
iagttage børnene lege i sandkassen eller sejle med små selvbyg-
gede skibe i vandbassinet.

Ved punkthuset i klyngens nordlige hjørne, vil der være fælles-
spisning og grillpladser uden for indgangen til forsamlingslokalet
som ligger i stueetagen. Fra toppen af trappen i det øvre niveau
i fælleslokalet, er der udsigt ned til det dobbelthøje rum med
udsigten ud over Sø landskabet. I fælleslokalet vil der være mu-
lighed for at mødes på tværs af generationer omkring fællesspis-
ning eller aktiviteterne i beboeværkstederne.

Gårdrummet er omgivet af de forskellige forskudte boligbebyg-
gelser med forhaver og altaner og skiftende facadematerialer,
der gør rummet levende og spændende at gå rundt i.
Image vParcel 2 Boligtyper PH Park 2019 Duck Consult Illustration af gårdrummet set fra en tagterrasse i parcel 1 Parcel 3 PARCEL 3 At bo i Frugthaven Parcel 3 image- At bo i frugthaven image I Parcel 3 samler fællesskabet i gårdrummet sig omkring de fæl-
les nyttehaver i den grønne lille lund med frugttræer og legeplad-
ser til de mindste. Her kan dem med grønne fingre dyrke grønsa-
ger og bærbuske eller samle æblerne sammen om efteråret, når
de løsnes fra grenene. Og hvis man mere er til at nyde synet af
frugttræernes hvid og lyserøde blomster om foråret, kan man
sætte sig på bænken under træernes bløde kroner.

Længere inde i gårdrummet kan beboerne, både unge, gamle og
børnefamilier, samles ved grillen og deltage i fællesspisning når
vejret tillader det.

En stor magelig trappe midt i gården forbinder sammen med
ramper de to niveauer som terrasserer ned mod øst.
Her kommer man op med elevator, hvis man har parkeret sin bil i
kælderen og på vej til sin bolig vil man formentlig støde på et par
naboer der sidder i deres forhaver.

I klyngens nordøstlige hjørne ved indgangen fra øst som udgør
et naturligt samlingspunkt i bebyggelsen, er beboernes fælleslo-
kaler placeret i stueetagen af det store punkthus. Her kan man
mødes, snakke, spise sammen eller hilse på folk på vej mod
parken ad den store trappe mod nord der forbinder klyngen med
de lavereliggende områder i Sø landskabet. På en kold vinterdag
kan man sidde inde i varmen ved de store vinduer i fælleslokalet
og se ud over den frosne sø.

Fra Bolbrovej mod syd, er der adgang til klyngen for gående og
cyklende, som kan sætte deres cykel ved indgangen til bebyggel-
sen. Biler kan køre direkte ned ad rampen til p-kælderen, som
deles med naboklyngen. Langs de øvrige åbninger i klyngen er
der forbindelse til parkens snoede stier.
Parcel 4 PARCEL 4 At bo i Blomsterhaven Parcel 4 - At Bo i Blomsterhaven image I Parcel 4 vil farverne og duften af de mange forskellige blomster-
bede være det der møder en når man bevæger sig ind i bebyg-
gelsen. Forskellige bede muret op i basens lyse tegl, vil fremvise
et farverigt tæppe af farver og dufte der omkranser legepladsen
hvor børnene slår sig løs.Beboerne kan være med til at dyrke og
pleje blomsterbedene sammen med naboerne eller bare nyde
udsigten fra altanen.

I klyngens nordlige hjørne er der mere fart over feltet med ska-
terramper og parkour. Her er der grill og fællesspisning i forbin-
delse med forsamlingslokalet som ligger i stuetagen af det store
punkthus. Området foran forsamlingslokalet, vil med sin gode
solorientering være et godt sted at mødes vennerne.

Rundt omkring gårdrummet grupper boligbebyggelser sig med
forhaver og altaner og skiftende facadematerialer og med kig ud
mellem husene til det flotte Sølandskab mod øst.

Fra Usserød kongevej mod vest, er der adgang til klyngen for
gående og cyklende. Adgangen for biler sker fra nord af Højmo-
sen af en vej der bugter sig hen til klyngen. Her fører en rampe
bilerne ned under klyngens base til p-kælderen.

Langs de øvrige åbninger i klyngen, er der forbindelse til parkens
stinet via ramper og trapper i samme lyse tegl, som basens øvri-
ge belægning.
Illustration Parcel 4 PH Park 2019 Duck Consult

PH Poul PH En PH lampe udviklet til PH Park For at bringe Poul Henningsens ånd ind i projektet har
vi ladet os inspirerer af Poul Henningsens tilgang til
farver og forholdet mellem ude og inde.

PH brugte markante farver i både i sit design
og sin indretning af sin egen bolig på Svenstrupvej 3 i
Hørsholm, hvor han boede fra 1948 og frem til
sin død i 1967.

Farverne ses i hans PH lamper, hvor de angiver en
tone til rummet fra lampens indre farvede skærm,
eller i farvesætningen af hans egen bolig.

Vi har derfor indgået en aftale med Louis Poulsen
som er den originale fabrikant af PH's lamper, om
at lave en lampe til PH Park, der kan give bebyggelsen
sit helt eget unikke designpræg og historiske reference.

Vi tænker desuden at nogle af bebyggelsen opgange
kan farves med hver sin farve fra PH's farveunivers
og spille på forholdet mellem ude og inde som
i PH's lamper.
louis Poulsen PH 2019 Parken Duck Consult ph lampe 5 louis Poulsen PH 2019 Parken Duck Consult ph lampe 3 louis Poulsen PH 2019 Parken Duck Consult ph lampe 4 louis Poulsen PH 2019 Parken Duck Consult ph lampe 2 louis Poulsen PH 2019 Parken Duck Consult ph lampe 1 louis Poulsen PH 2019 Parken Duck Consult
Signature SIGNATUR 'PH' & 'Park' DESIGN TO SHAPE LIGHT Belysning SKÆRMBILLEDE En lys ide 100 AF FREMTIDENS TRÆER Beplantning Signature Slide 2 Louis Poulsen har altid stræbt efter at
designe lamper og forme lys, der ska-
ber en atmosfære, man føler sig godt
tilpas i - både indendørs og undendørs.
Lysets form skaber rum, og deres pro-
dukter skal leve i harmoni med de rum,
de definerer - de skal afgive indirekte,
blødt og indbydende lys.
Som et historisk element har Louis
Poulsen tilladt reproduktion af tidligere
model, hvilket indgår i den videre plan.
Siden 1926 har nationalklenodiet PH
lampen spredt lys over det ganske
land. Louis Poulsen er tændt på at
medvirke i skabelsen af en attraktiv
atmosfære, som gør både steder og
mennesker smukkere.
PH Parkens eget træ: Et ny-opdaget
træ, med stor parallel til PH lampens
ikonisk form, står i dag unavngivet.
Ansøgning om navngivning i relation til
PH Parken indgår i planen.
Klimaforandring kræver en justering
af det nuværende sortiment af træer,
buske og andre planter. En langsigte-
de plan for egnede arter, som tager
hensyn til de forventede fremtidige
vækstvilkår, udarbejdes ifølge vejled-
ning fra rådgiver, som blandt andet
stå bag Aboretet og Scion DTU i
Hørsholm. Valnød står eksempelvis
på listen af træer og kunne gøre nytte
i den vilde have - mødestedet hvor
både træer og samvær på tværs bærer
frugt.
Forbindelse og sammenhæng er nøgleord. Samspillet
mellem søområdet og klyngernes gårdanlæg vægtes
højt. I takt med den smukke anlægsplan for sø- og
kantområde, indsættes en harmoni af træer og planter
med rødder i både fortid, nutid og fremtid.
Kombinationen mellem de bevaringsværdige træer,
med deres unikke historisk baggrund, og et nyt PH Park
dedikeret træ*, akkompagneret med udvalgte træer
fra listen med “Fremtidens 100”, er en målsætning.

Den brede målgruppe kan glædes over en vild plan,
med hensyn til både bier, børn og miljø.

En beplantning som skal pryde, være brugbar og vise
hensyn, kræver ekspertise, hvorfor kvalificeret fagfolk
er tilknyttet.

I lyset af Poul Henningsen design tillige et historisk,
men tidssvarende fingeraftryk - både inde og ude. I
samarbejde med Louis Poulsen, som ejer rettighederne
til produktion af samtlige PH lamper, sikres PH Park en
status, der kan leve op til navnet med stolthed og ære.
Bæredygtighed BÆREDYGTIGHED Byggeriet vil blive tilrettelagt efter at opfylde standarden for
minimum lavenergibyggeri i bygningsreglementet 2020, som det
er formuleret i kommunes kvalitetsmål. Projektteamet vil arbejde
målrette sammen med kommunen og specialister om at inkorpo-
rere de bedste tiltag i bebyggelsen som passer til denne bebyg-
gelsestype.

Vand og afløb:
Udover bortledning af spildevand i de forskellige segmenter det
kommunale spildevandssystem tillader, vil vi lave en opdeling af
overflade vand til genbrug, nedsivning og bortledning til recipi-
enten.
Konsortiedeltagerne har bredt og detaljeret kendskab til de nye-
ste og mest banebrydende vandbehandlingssystemer.
Hvis udformning, indretning og anvendelse af det centrale
sø-areal og tilstødende arealer tillader inddragelse af parcel 1, 3
og 4, deltager vi gerne aktivt i dette, så etablering af grønne nyt-
tehaver, frugttræer, bærbuske bringer nytte- og herlighedsværdi
til beboerne og brugere.

Opvarmning:
Som udgangspunkt er det aftalt med Norfors at de kan og vil
forsyne den samlede bygningsmasse.
Der etableres tilkoblingsmulighed for nødforsyningsanlæg i
tilfælde af at der er problemer med forsyningen fra det centrale
system.
Vedvarende energi:
Der sker en rivende udvikling inden for solceller i disse år.
Den økonomiske medspiller i dette projekt er en stor spiller
inden for solcelle anlæg hvor effektivitet, udformning, design
muligheder og tilpasningsmuligheder, gør at solceller kan blive
en stor del af dette projekt uden det skæmmende billede af sol-
celler, der er den gængse opfattelse, er i dag.

Eldrevne køretøjer:
Som udviklingen ser ud i dage, er udfasningen af biler, der er
drevet af fossile brændstof i hurtig udfasning some det daglige
transportmiddel.

Der vil i P-kælderne blive forberedt til elforsyning af egne og fæl-
les køretøjer, der skal kunne forsynes uanset ladetype og behov-
Der vil være en affaldssortering i centrale dele af kældrene, så
det vil være en naturlig del af den daglige færdsel at få dispone-
ret sit affald, så det let og effektivit bliver sendt til genanvendelse
eller videre bearbejdning.

Trenden i store dele af befolkningen går imod en øget egenvilje
til bæredygtig affaldshåndtering, hvilket kan være kraftigt med-
virkende til, at et korrekt udført anlæg kan få en stor nyttevirk-
ning.

PH Park 2019 Duck consult Half parcle picture Ph Park 2019 Duck Consult Half parcle picture Ph Park 2019 Duck Consult PH Park 2019 Duck Consult PH Park 2019 Duck Consult

Bebyggelsen og Parken TEAMET: Vi har til denne sag sammensat et hold, der samlet ikke kender hinanden, men er krydsrelaterede.

Arkitekturen tager udgangspunkt i Rodam Arkitektur understøttet af Lars Krog Hansen Tegnestue.

Byggestyringen udføres af de 2 arkitektfirmaer med Duck Consult som tilsynførende.

Lokalpolitisk rådgiver og relationsdesign rådgivning varetages af designer Barbara Kofoed Hensen.

Belysning og udsmykning laves i samarbejde med Louis Poulsen.

Lokalplansarbejde, byggejura, myndighedsrelationer og udvikling udføres af
Landinspektørkontoret ved Kristian Baatrup.
RODAM Arkitektur ApS Lars Krog Hansens Tegnestue ApS DUCK Consult Landinspektørkontoret, Baatrup & Thomsen A/S Louis Poulsen A/S
TEAMET: Vi har til denne sag sammensat et hold, der samlet ikke kender hinanden, men er krydsrelaterede.

Arkitekturen tager udgangspunkt i Rodam Arkitektur understøttet af Lars Krog Hansen Tegnestue.

Byggestyringen udføres af de 2 arkitektfirmaer med Duck Consult som tilsynførende.

Lokalpolitisk rådgiver og relationsdesign rådgivning varetages af designer Barbara Kofoed Hensen.

Belysning og udsmykning laves i samarbejde med Louis Poulsen.

Lokalplansarbejde, byggejura, myndighedsrelationer og udvikling udføres af
Landinspektørkontoret ved Kristian Baatrup.
RODAM Arkitektur ApS Lars Krog Hansens Tegnestue ApS DUCK Consult Landinspektørkontoret, Baatrup & Thomsen A/S Louis Poulsen A/S

Bebyggelsen og Parken HER ER VORES TEAM RODAM Arkitektur Lars Krog Hansens Tegnestue DUCK Consult Baatrup & Thomsen Louis Poulsen Rodam Arkitektur ApS, CVR. 39684071
Ewaldsgade 7, 2200 København N
v/Rasmus Rodam
E: rasmus@rodamarkitektur.dk
T: +45 50 58 26 02
Referencer: Egen tegenstue, med den lang række
af lignende projekter bag sig i ind-og
udland.
Lars Krog Hansens Tegnestue ApS, CVR
39647931
Uraniavej 17, 1878 Frederiksberg C
v/Lars Krog Hansen
E: lars@larskroghansen.dk
T: +45 20 97 58 53
Referencer: Egne tegnestue siden 2013,
med 3 lignende projekter under
udførelse i Nordsjælland.
DUCK Consult, CVR. 19794199
Kokkedal Industripark 2A, 2980 Kokkedal
v/ Nikolaj Duckert
E: duck@duckconsult.dk
T: +45 21 63 63 53
v/Barbara Kofoed Hansen
E: bh@duckconsult.dk
T: +45 39 29 99 99
Referencer: Over 20 års erfaring med byggeledelse
og -styring indenfor erhverv og bolig.
Landinspektørkontoret, Baatrup &
Thomsen A/S CVR. 18389398
Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
v/Kristian Baatrup
E: kb@landinspektorkontoret.dk
T: +45 51 94 00 44
Referencer: Arbejder med 500-700 sager
årligt af denne slags. Eks. 400 boliger ved
Kelleris (Espergærde).
Louis Poulsen A/S, CVR. 59742817
Kuglegårdsvej 19-23, 1434 København K
v/Majken Øberg
E: mab@louispoulsen.dk
T: +45 7033 1414
M: +45 2221 3615
Referencer: Har rettighederne til HP-designs, aktive
og passive.
HER ER VORES TEAM RODAM Arkitektur Lars Krog Hansens Tegnestue DUCK Consult Baatrup & Thomsen Louis Poulsen Rodam Arkitektur ApS, CVR. 39684071
Ewaldsgade 7, 2200 København N
v/Rasmus Rodam
E: rasmus@rodamarkitektur.dk
T: +45 50 58 26 02
Referencer: Egen tegenstue, med den lang række
af lignende projekter bag sig i ind-og
udland.
Lars Krog Hansens Tegnestue ApS, CVR
39647931
Uraniavej 17, 1878 Frederiksberg C
v/Lars Krog Hansen
E: lars@larskroghansen.dk
T: +45 20 97 58 53
Referencer: Egne tegnestue siden 2013,
med 3 lignende projekter under
udførelse i Nordsjælland.
DUCK Consult, CVR. 19794199
Kokkedal Industripark 2A, 2980 Kokkedal
v/ Nikolaj Duckert
E: duck@duckconsult.dk
T: +45 21 63 63 53
v/Barbara Kofoed Hansen
E: bh@duckconsult.dk
T: +45 39 29 99 99
Referencer: Over 20 års erfaring med byggeledelse
og -styring indenfor erhverv og bolig.
Landinspektørkontoret, Baatrup &
Thomsen A/S CVR. 18389398
Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
v/Kristian Baatrup
E: kb@landinspektorkontoret.dk
T: +45 51 94 00 44
Referencer: Arbejder med 500-700 sager
årligt af denne slags. Eks. 400 boliger ved
Kelleris (Espergærde).
Louis Poulsen A/S, CVR. 59742817
Kuglegårdsvej 19-23, 1434 København K
v/Majken Øberg
E: mab@louispoulsen.dk
T: +45 7033 1414
M: +45 2221 3615
Referencer: Har rettighederne til HP-designs, aktive
og passive.